BKR Firm Search Result: 1


Sohken Nichiei Audit Corporation

Tokyo


1-6-10 Ginza
Chuo-ku
Tokyo, 103-0022
Japan
Phone: 81 3 3241 3777
Fax: 81 3 3241 3774
Contact: Yohei Awaji
Email: soukennichiei@gmail.com
Website: https://www.sohkennichiei.or.jp