BKR Firm Search Result: 1


Sohken Nichiei Audit Corporation

Tokyo


1-6-10 Ginza
Chuo-ku
Tokyo, 104-0061
Japan
Phone: 81 3 3561 7491
Fax: 81 3 3561 7499
Contact: Yohei Awaji
Email: soukennichiei@gmail.com
Website: https://www.sohkennichiei.or.jp