BKR Firm Search Result: 1


Xinjiang Fangxia CPAs

Urumqi


260 Zhongshan Road
Room 1704, Construction Bank Building
Urumqi, Xinjiang 830002
China
Phone: 86 991 2363 198
Fax: 86 991 2817 010
Contact: Liu Zhiqiang
Contact: Xia Junmin
Contact: Liu Yanfang
Email: 287453488@qq.com , 77503008@qq.com , 181093401@qq.com